Dla Kogo?

Zapraszamy wszystkich, którzy pomimo niepełnosprawności poszukują szansy na realizację swoich marzeń o aktywności, pracy i finansowej niezależności. Projekt przewiduje wsparcie dopasowane do indywidualnych potrzeb każdej osoby, która przy wsparciu psychologa, doradcy zawodowego i trenera pracy może pokierować swoim rozwojem zawodowym. Pracujemy według zasady „wsparcia tyle ile konieczne, a samodzielności i niezależności tyle ile możliwe”.

Wsparcie w ramach projektu kierujemy do dorosłych osób z niepełnosprawnością psychiczną (chorujących psychicznie lub z upośledzeniem umysłowym), które:

 • chcą nauczyć się gdzie szukać zatrudnienia, jak aplikować o pracę oraz jak najlepiej przedstawić się przyszłemu Pracodawcy

 • chcą nauczyć się jak radzić sobie w różnych sytuacjach społecznych, które mogą się zdarzyć w pracy

 • chcą dowiedzieć się jak mimo niepełnosprawności kierować swoim życiem zawodowym

 • nie wiedzą co mogłyby robić w pracy i chcą sprawdzić swoje możliwości na różnych stanowiskach pracy w ramach treningów praktycznych

 • potrzebują w procesie poszukiwania i utrzymania pracy wsparcia zarówno fachowego (pomocy w redagowaniu cv, pozyskiwaniu miejsca pracy) jak też emocjonalnego

 • chcą podnieść swoja kwalifikacje

 • chcą nabyć doświadczenie zawodowe

 • chcą podjąć pracę 

Obowiązkowe kryteria rekrutacyjne

Beneficjentem ostatecznym projektu może być osoba, która:

 1. chce uczestniczyć w projekcie,

 2. jest w wieku aktywności zawodowej (osoba pełnoletnia, która nie osiągnęła wieku emerytalnego)

 3. przedstawi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

 4. jest osobą chorującą psychicznie lub posiada niepełnosprawność intelektualną

 5. mieszka (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województw: małopolskiego lub lubelskiego lub wielkopolskiego,

 6. nie jest zatrudniona i nie wykonuje żadnej innej pracy zarobkowej

 7. w momencie przystąpienia do projektu nie bierze udziału w innym projekcie dofinansowanych ze środków PFRON, którego celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnością na rynku pracy,

 8. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisze deklarację udziału w projekcie.

Rekrutacja do projektu obejmuje minimum 2 spotkania w czasie których zbierane są informacje formalne o kandydacie, jego sytuacji na rynku pracy oraz potrzebach wsparcia. Weryfikowana jest także motywacja do udziału w projekcie.

Do projektu kwalifikowane są osoby, które:

 1. spełniają wszystkie wyżej wymienione warunki,

 2. przedstawią i podpiszą wymagane dokumenty,

 3. uzyskają pozytywną decyzję zespołu rekrutacyjnego.

 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Współpracują z nami:
CHSON Ognisko