Częste pytania

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania na temat aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością

W orzeczeniu o niepełnosprawności mam wpis: „żadna praca”/ „niezdolny do pracy”/ „praca w warunkach chronionych”/„praca w zakładzie aktywności zawodowej”. Czy mogę pracować?

Tak. Każdy ma prawo do podjęcia pracy, a decyzja wiążąca należy do lekarza medycyny pracy, który może wydać zaświadczenie o zdolności do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku.

Czy mogę pracować, gdy pobieram rentę socjalną? Ile mogę dorobić do renty?
Tak. Istnieje możliwość podjęcia zatrudnienia i otrzymywania wynagrodzenia w przypadku gdy pobiera się rentę socjalną. Jednak wynagrodzenie otrzymywane w miejscu pracy nie może przekroczyć 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w przeciwnym wypadku renta może zostać zawieszona.
 
Szczegółowy opis kwestii dotyczących rent socjalnych znajduje się tutaj
Informacja na temat aktualnej kwoty, do której można otrzymać wynagrodzenie gdy pobierana jest renta socjalna znajduje się tutaj.
W przypadku pozostałych świadczeń rentowych najlepiej skontaktować się bezpośrednio z instytucjmami, które je wypłacają.
Ile godzin dziennie mogę pracować?

Przepisy regulujące czas pracy osób z niepełnosprawnością w ostatnich latach ulegają ciągłym zmianom.

Do końca 2011 roku obowiązywała reguła, zgodnie z którą czas pracy osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ( tzw. pierwsza i druga grupa) nie mógł przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Jeśli pracownik chciał pracować dłużej musiał uzyskać zgodę lekarza na pracę 8 dziennie.

Od 2012 roku wprowadzono odwrotną zasadę, tzn. pracownik ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (pierwsza i druga grupa) mógł postarać się o skrócenie czasu pracy do 7 godzin na dobę, na co również potrzebna była zgoda jego lekarza. Bez tej zgody musiał pracować 8 godzin.

Ponieważ przepis ten okazał się niezgodny z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej traci on ważność 9 lipca 2014 roku i po tym czasie prawdopodobnie Rząd będzie nadal obradował nad tym jak ostatecznie uregulować czas pracy osób z niepełnosprawnością tak aby zabezpieczyć zarówno interesy pracodawców jak też pracowników.

Należy pamiętać, że to jak długo niepełnosprawny pracownik będzie pracował w ciągu dnia zależy od wymiaru etatu ( podane wyżej godziny dotyczą pracy na całym etacie) ale także od organizacji pracy w danej firmie dlatego każdą sytuację należy rozważać indywidualnie. W sytuacji wątpliwości warto poradzić się np. w Państwowej Inspekcji Pracy lub poszukać organizacji zajmującej się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością. Można w tej sprawie także zadzwonić do nas.

 

Czy przysługuje mi dłuższa przerwa w pracy?

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy (art. 17 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.). Należy jednak pamiętać, że zgodnie z Kodeksem Pracy prawo do przerwy w ogóle przysługuje dopiero po przepracowanych 6 godzinach. Pracodawca może, ale nie musi zgodzić się na wcześniejszą przerwę.

Ile mogę mieć dodatkowego urlopu w ciągu roku?

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności (art. 19 ust. 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.).

Jakie mam inne przywileje w pracy?
Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
 • w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,
 • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. (art. 20 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.).
Ile mogę zarobić?

Pracownika niepełnosprawnego obowiązują tutaj takie same przepisy jak wszystkich innych zatrudnionych na umowę o pracę. Pracując na pełnym etacie pracownik nie może otrzymać niższego wynagrodzenia niż aktualnie obowiązujące w Polsce minimalne wynagrodzenie. wysokość tego wynagrodzenia podawana jest w tzw. kwocie brutto - czyli przed odjęciem podatku i obowiązkowych składek. Wysokość aktualnego wynagrodzenia minimalnego można sprawdzić np. tutaj Przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia reguluje Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Gdzie mogę szukać pracy?
Istnieje wiele możliwości szukania pracy, do najpopularniejszych należy poszukiwanie:
 • w Urzędach Pracy,
 • w ogłoszeniach zamieszczonych w gazetach,
 • w książkach z adresami firm,
 • przez znajomych, rodzinę, kolegów, przyjaciół,
 • na targach i giełdach pracy,
 • odwiedzając pracodawców,
 • na stronach internetowych z ofertami pracy,
 • na stronach internetowych pracodawców,
 • na portalach społecznościowych związanych z karierą np. GoldenLine,
 • na portalach internetowych dla osób niepełnosprawnych,
 • wysyłając e-maile ze swoim CV do pracodawców,
 • poprzez zawodowe pośrednictwa pracy,
 • poprzez organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje,
 • pisząc oferty własne,
 • poprzez rozmowy telefoniczne z pracodawcami,
 • w Ochotniczych Hufcach Pracy,
 • na witrynach sklepowych i na słupach ogłoszeniowych.
Na jakich stronach internetowych szukać pracy?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.jobs.pl                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czy warto zarejestrować się do Urzędu Pracy?

Tak. Rejestracja w Urzędzie Pracy umożliwia dostęp do wielu atrakcyjnych ofert pracy. Można być zarejestrowanym jako osoba poszukująca pracy lub w przypadku nie posiadania żadnych dochodów jako osoba bezrobotna. Status osoby bezrobotnej umożiwia uzyskanie z Urzedu Pracy ubezpieczenia zdrowotnego.

Jakie są rodzaje umów?
Do umów związanych z wykonywaniem pracy należy:
 • umowa o dzieło, w której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia,
 • umowa zlecenia, w której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności/ usługi, a dający zlecenie do wypłaty wynagrodzenia za tą usługę,
 • umowa o pracę. Jest jednym ze sposobów nawiązywania stosunku pracy. Podpisując umowę o pracę pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Umowa jest wynikiem chęci zarówno pracodawcy jak też pracownika – żeby ze sobą współpracować.
Przepisy dotyczące umowy o dzieło i zlecenie reguluje Kodeks Cywilny, natomiast te dotyczące umowy o pracę reguluje Kodeks Pracy.
 
Spośród różnych umów regulujących pracę zarobkową umowa o pracę jest dla pracownika najkorzystniejsza daje mu bowiem prawo do urlopu czy płatnego zwolnienia w razie choroby, a jego prawa są chronione przez Kodeks Pracy.
 
Umowy zlecenie i o dzieło dają mniej przywilejów ale mogą być wygodną formą pracy dla osób, które nie potrzebują wiązać się z pracodawcą na stałe, a tylko okresowo wykonują zlecone zadania.
Współpracują z nami:
CHSON Ognisko